Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides med tanke på å komplettere kunnskapsgrunnlaget for ny kommuneplanens arealdel, og i tillegg som grunnlag for saksbehandling i plan- og byggesaker, samt annen arealdisponering. Videre er en sentral del av arbeidet å beskrive strategier og tiltak for ivaretakelse av naturmangfoldet. Kommunedelplanen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 11.


Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Kommunestyret i Ørland kommune vedtok 14.12.2023 å varsle oppstart av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Forslaget til planprogram for kommunedelplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet danner grunnlaget for planarbeidet og avklarer rammer, mål og utfordringer. I planprogrammet gjøres det rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning behov for utredninger og ulike alternativer.

Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides med tanke på å komplettere kunnskapsgrunnlaget for ny kommuneplanens arealdel og for saksbehandling i plan- og byggesaker. I tillegg skal planen fungere som styringsverktøy for kommunen i arbeidet med ivaretakelse og bedring av tilstanden for naturmangfold.

 

Innspill til planprogram og varsel om oppstart

Kommunen oppfordrer alle, både privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter, til å sette seg inn i sakens dokumenter og komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart.

Frist for å komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart er satt til 06.02.2024.

Innspill sendes til postmottak@orland.kommune.no eller til Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn. Merk innspill med «Innspill kommunedelplan for naturmangfold».

 

Kommunedelplan for naturmangfold – Førstegangsbehandling planprogram_KST-protokoll

Planprogram for kommunedelplan for naturmangfold_Høringsutkast

 

Kontaktperson:

Åsmund Skjerve Revhaug
e-post: asmund.revhaug@orland.kommune.no 
mobil: 959 61 025