Kommunedelplan for naturmangfold

Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides med tanke på å komplettere kunnskapsgrunnlaget for ny kommuneplanens arealdel, og i tillegg som grunnlag for saksbehandling i plan- og byggesaker, samt annen arealdisponering. Videre er en sentral del av arbeidet å beskrive strategier og tiltak for ivaretakelse av naturmangfoldet. Kommunedelplanen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 11.


Kunngjøring av fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Ørland kommunestyre vedtok i sak 24/026 den 21.03.2024 å fastsette planprogram for kommunedelplan for naturmangfold. Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 annet ledd første punktum.

Planprogrammet danner grunnlaget for planarbeidet, og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Vedtak om fastsettelse av planprogram er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages med hjemmel i forvaltningsloven § 28. Det vil bli mulighet for å komme med innspill til selve planen når planforslaget sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Vedlegg

 

Kontaktperson:

Åsmund Skjerve Revhaug
e-post: asmund.revhaug@orland.kommune.no 
mobil: 959 61 025