Medvirkning

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen mulighet til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I kommuneplanens samfunnsdel er det stort fokus på at dialog, samhandling og involvering av innbyggerne i kommunen er avgjørende for å finne de beste løsningene. På denne siden legges det ut oppsummeringer og rapporter fra medvirkning tilknyttet kommuneplanarbeidet.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført et omfattende medvirkningsarbeid. Medvirkningen bestod blant annet av digital spørreundersøkelse, gjestebud og workshoper på skoler og barnehager. Til sammen ble det mottatt innspill fra omlag 3000 personer. Alle innspill ble sortert etter tema og oppsummert i medvirkningsrapporter. Disse medvirkningsrapportene vil bli brukt videre når det skal utarbeides arealdel, kommunedelplaner og handlingsplan.

Delrapporter

Delrapportene presenterer alle innspill som ble gitt til de ulike medvirkningsaktivitetene og som danner grunnlaget for hovedrapporten. Unntaket er innspill som inneholder sensitiv informasjon.

Delrapport 2

Delrapport 3

Delrapport 4