Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hva området kan brukes til. Arbeidet med ny arealdel starter i 2023.

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hva området kan brukes til. Arbeidet med ny arealdel starter i 2023.

Da Bjugn og Ørland kommuner ble slått sammen i 2020 ble de gjeldende kommuneplanene videreført og omgjort til kommunedelplaner. Disse finner du i kommunens kartinnsyn ved å følge linken under. 

Arbeidet med en arealdel for hele den nye kommunen har startet. Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om arbeidet og om hvordan man kan gi innspill og medvirke.

Planprogram fastsatt av kommunestyret 14.12.2023

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2023  (sak  23/169) å fastsette planprogram for kommuneplanens arealdel 2026 – 2038 for Ørland kommune. 

Ørland kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel bestemmer på et overordnet nivå hvordan arealene i kommunen kan brukes. Den sier hvilke områder som kan bygges ut og hva de kan brukes til, og hvilke områder som skal vernes.

Oppstart av kommuneplanens arealdel med forslag til planprogram ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 22.06.23 (sak 23/078).  Varsel om oppstart og forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 28.06.2023. Fristen til å komme med innspill til planprogrammet ble satt til 1.09.23. Som følge av en inkurie var det flere høringsparter som ikke hadde fått tilsendt varsel om oppstart og forslag til planprogram. Av den grunn ble varsel om oppstart og forslag til planprogram sendt ut på ny høring med høringsfrist 13.10.23.  

 Det ble i kommunestyret 16.03.23 (sak 23/028) oppnevnt ei politisk referansegruppe som skal følge planprosessen. Det har vært møter i politisk referansegruppe i april (før førstegangsbehandling av planprogram) og i desember 2023 (før fastsetting planprogram).    I

 løpet av høringsperioden har det totalt kommet inn 19 høringsuttalelser og innspill hvorav to konkrete arealinnspill fra private. I uttalelsene er det noen innspill til innholdet i planprogrammet og en del til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Innspill til innhold i planprogrammet er oppsummert og behandlet i eget vedlegg (merknadsbehandling). Det er gjort endringer i planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn for å imøtekomme innspill. Innspillene som ikke omhandler planprogrammet behandles ikke i denne saken, men vurderes videre i planarbeidet. 

 

Planprogram

Utarbeidelse av planprogram er første steg i planarbeidet. Planprogrammet tar for seg hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel skal gjennomføres og beskriver:

  1. Formålet med planarbeidet
  2. Nasjonale og regionale forventninger og føringer
  3. Oppbygging av planen
  4. Sentrale tema i arbeidet med ny arealdel
  5. Planprosess med framdriftsplan og organisering av arbeidet
  6. Opplegg for medvirkning og mulighet for å gi innspill
  7. Behov for utredninger

 

 

Planprogram kommuneplanens arealdel 2026 – 2038

Saksframlegg

 

Kontaktpersoner:

 

Anna Lyngstad

E-post: anna.lyngstad@orland.kommune.no

Tlf. nr.: 99567492  

 

Mari Sørli

E-post: mari.sorli@orland.kommune.no

Tlf. nr.: 90974380