Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hva området kan brukes til. Arbeidet med ny arealdel starter i 2023.

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer på et overordnet nivå hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hva området kan brukes til. Arbeidet med ny arealdel starter i 2023.

Da Bjugn og Ørland kommuner ble slått sammen i 2020 ble de gjeldende kommuneplanene videreført og omgjort til kommunedelplaner. Disse finner du i kommunens kartinnsyn ved å følge linken under. 

Arbeidet med en arealdel for hele den nye kommunen har startet. Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om arbeidet og om hvordan man kan gi innspill og medvirke.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn av planprogram

Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2023 å legge planprogram for kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Ørland kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel bestemmer på et overordnet nivå hvordan arealene i kommunen kan brukes. Den sier hvilke områder som kan bygges ut og hva de kan brukes til, og hvilke områder som skal vernes.

 

Planprogram

Utarbeidelse av planprogram er første steg i planarbeidet. Planprogrammet tar for seg hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel skal gjennomføres og beskriver:

  1. Formålet med planarbeidet
  2. Nasjonale og regionale forventninger og føringer
  3. Oppbygging av planen
  4. Sentrale tema i arbeidet med ny arealdel
  5. Planprosess med framdriftsplan og organisering av arbeidet
  6. Opplegg for medvirkning og mulighet for å gi innspill
  7. Behov for utredninger

 

Innspill til planprogram og varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill til planprogram og varsel om oppstart er satt til fredag 1.9.2023.

Innspill sendes til postmottak@orland.kommune.no eller til Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn. Merk innspill «Kommuneplanens arealdel».

 

Innspill til arealdelen

Det vil åpnes for å gi innspill til endring av arealbruk i løpet av høsten 2023. Dette vil blant annet annonseres på kommunens hjemmeside, orland2034.no, i Fosna-folket og på facebook.

 

Planprogram kommuneplanens arealdel 2026 – 2038

Saksframlegg

 

Kontaktpersoner:

 

Anna Lyngstad

E-post: anna.lyngstad@orland.kommune.no

Tlf. nr.: 99567492  

 

Mari Sørli

E-post: mari.sorli@orland.kommune.no

Tlf. nr.: 90974380