KOMMUNEPLAN FOR ØRLAND

Foto: Ole Graneng, Karin Helen Størseth

Planprogram til kommuneplanens arealdel fastsatt i kommunestyret 14.12.2023

 Det er innkommet gode og nyttige innspill og merknader i høringsperioden. Innspill rettet mot planprogrammet er vurdert og kommentert i merknadsbehandlingen, og planprogrammet er bearbeidet som følge av innspill, forslag og presiseringer fra høringspartene. Planprogrammet vurderes å være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med utarbeiding av ny kommuneplanens arealdel.  

Kommuneplan

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg utarbeides det en kommunedelplan for helse og familie og en kommunedelplan for oppvekst og utdanning. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg utarbeides det en kommunedelplan for helse og familie og en kommunedelplan for oppvekst og utdanning. 

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Ørland og Bjugn kommune ble slått sammen til Ørland kommune 1.1.2020. Kommuneplanen skal bygge på et godt utarbeidet kunnskapsgrunnlag som dekker hele den nye kommunen. Kunnskapsgrunnlaget består av utredninger for ulike temaer, rapporter fra medvirkningsarbeid og vurderinger av FNs bærekraftsmål.

Ørland og Bjugn kommune ble slått sammen til Ørland kommune 1.1.2020. Kommuneplanen skal bygge på et godt utarbeidet kunnskapsgrunnlag som dekker hele den nye kommunen. Kunnskapsgrunnlaget består av utredninger for ulike temaer, rapporter fra medvirkningsarbeid og vurderinger av FNs bærekraftsmål.

Ørland snakker sammen!

Høsten 2021 har innbyggere i kommunen blitt involvert i prosessen med å utarbeide ny samfunnsdel for Ørland kommune gjennom ulike aktiviteter som digital spørreundersøkelse, gjestebud, innspillskasser og workshop på skoler og i barnehager. Til sammen har over 800 innbyggere benyttet muligheten og sagt sin mening om framtidas Ørland. Fristen for å gi innspill var 15. oktober.