Kommunedelplan for klima og miljø

Kommunedelplanen for klima og miljø utarbeides som et
styringsdokument for kommunen for å følge opp ambisjoner, mål og føringer på
klima- og miljøområdet. Hovedformålet vil være å samle inn og sammenstille
nødvendig kunnskap, sette konkrete mål og finne tiltak som kan iverksettes for
å sørge for klimaomstilling i kommunen og at påvirkningen på miljøet begrenses.
Aktuelle tema for kommunedelplanen kan derfor være muligheter for opptak av
klimagasser, reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning til endret klima,
begrensning av forurensning og forsøpling, samt samarbeid for å imøtekomme
klima- og miljørelaterte utfordringer.

Kommunedelplanen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i
henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 11.

 

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for klima og miljø

Kommunestyret i Ørland kommune vedtok 14.12.2023 å varsle
oppstart av arbeidet med kommunedelplan for klima og miljø. Forslaget til
planprogram for kommunedelplanen sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Planprogrammet danner grunnlaget for planarbeidet og avklarer rammer,
mål og utfordringer. I planprogrammet gjøres det rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning
behov for utredninger og ulike alternativer.

Kommunedelplanen for klima og miljø utarbeides som et
styringsdokument for kommunen for å følge opp ambisjoner, mål og føringer på
klima- og miljøområdet. Planen skal belyse sentrale klima- og miljørelaterte utfordringer
som Ørland kommune står overfor, samt gi nødvendige avklaringer for hvordan
kommunen skal arbeide med å imøtekomme og løse disse utfordringene.

Innspill til planprogram og varsel om oppstart

Kommunen oppfordrer alle, både privatpersoner, organisasjoner,
foreninger og bedrifter, til å sette seg inn i sakens dokumenter og komme med
innspill til planprogram og varsel om oppstart.

Frist for å komme med innspill til planprogram og varsel om
oppstart er satt til 06.02.2024.

Innspill sendes til postmottak@orland.kommune.no
eller til Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn. Merk innspill med «Innspill
kommunedelplan for klima og miljø».

Kommunedelplan for klima og miljø – Førstegangsbehandling planprogram_KST-protokoll

Planprogram for kommunedelplan for klima og miljø_Høringsutkast

Kontaktperson:

Åsmund Skjerve Revhaug
e-post: asmund.revhaug@orland.kommune.no 
mobil: 959 61 025