Kommunedelplan for klima og miljø

Kommunedelplanen for klima og miljø utarbeides som et
styringsdokument for kommunen for å følge opp ambisjoner, mål og føringer på
klima- og miljøområdet. Hovedformålet vil være å samle inn og sammenstille
nødvendig kunnskap, sette konkrete mål og finne tiltak som kan iverksettes for
å sørge for klimaomstilling i kommunen og at påvirkningen på miljøet begrenses.
Aktuelle tema for kommunedelplanen kan derfor være muligheter for opptak av
klimagasser, reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning til endret klima,
begrensning av forurensning og forsøpling, samt samarbeid for å imøtekomme
klima- og miljørelaterte utfordringer.

Kommunedelplanen utarbeides som en tematisk kommunedelplan i
henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 11.

 

Kunngjøring av fastsatt planprogram for kommunedelplan for klima og miljø

Ørland kommunestyre vedtok i sak 24/025 den 21.03.2024 å fastsette planprogram for kommunedelplan for klima og miljø. Vedtaket ble fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 annet ledd første punktum.

Planprogrammet danner grunnlaget for planarbeidet, og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Vedtak om fastsettelse er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages med hjemmel i forvaltningsloven § 28. Det vil bli mulighet for å komme med innspill til selve planen når planforslaget sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Vedlegg

 

Kontaktperson:

Åsmund Skjerve Revhaug
e-post: asmund.revhaug@orland.kommune.no 
mobil: 959 61 025