Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål 

for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan – det er her vi prioriterer mål for hvilken kommune vi ønsker å ha i 2034, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem. 

Satsingsområder

På kommunestyremøte 17. mars 2022 ble det vedtatt tre satsingsområder kommunen skal ha ekstra fokus på de kommende 12 årene. I tillegg er det to overordnede prinsipper: fokus på klima og miljø, og en bærekraftig og tillitsskapende kommuneorganisasjon. 

l løpet av våren 2022 skal det utarbeides mål og strategier tilknyttet satsingsområdene.

Ørland snakker sammen!

Tilhørighet og fellesskap

Ørland skal være et samfunn for alle. Vi skal skape tilhørighet og samhold gjennom dialog, samhandling og involvering.

Ørland skal være en kommune hvor alle innbyggere blir sett og opplever å være en del av fellesskapet. Ørland verdsetter mangfold og tar godt imot nye innbyggere.

Respekt og åpenhet er grunnverdier i all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen, og i den politiske dialogen.

Ørland skaper livsglede!

Gode oppvekstvillkår, livskvalitet og folkehelse

Barn og unge skal ha en trygg og aktiv oppvekst som gir gode vilkår for læring, mestring og mening. De skal utvikle seg i fellesskapet, i barnehage, på skole og i fritid, med kompetente voksne rundt seg. En god barndom legger grunnlaget for et godt liv.

Ørland satser på folkehelse, sunne levevaner, og fremmer
fellesskap og inkludering gjennom kultur, idrett og frivillighet.

Innbyggere i Ørland har gode hverdagsliv og opplever livsmestring uavhengig av alder og forutsetninger. Eldre skal ha en trygg og god alderdom, med fremtidsrettede helsetjenester.

Ørland satser på mangfold!

Steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i stedets særpreg

Ørland skal ha en by-, tettsteds- og grendeutvikling som styrker og bygger videre på de ulike kvalitetene og særpreget til de ulike stedene.

Ørland skal videreutvikle mangfoldig næringsliv i hele kommunen. Både store og små,
internasjonale og lokale bedrifter, landbruk og blå næring skal kunne utvikle seg i kommunen.

Ørland satser på kompetanseutvikling, innovasjon, produktivitet og arbeidsdeltakelse
for alle.

Ørland er stolt av sin unike natur- og kulturarv. Det er en ressurs vi skal ivareta, gjøre tilgjengelig og vise frem.

Ørland skal ta klima- og miljøvennlige valg, i alt fra store utviklingsprosjekt til valgene vi
tar i hverdagen.

Prosess

Satsingsområder

Periode: September – mars 2022

I denne fasen skal det arbeides med områder eller tema det skal fokuseres spesielt på, og gi særlig oppmerksomhet i kommende tidsperiode.

Mål og strategier

Periode: mars – august 2022

I denne fasen utarbeides mål og overordnede strategier basert på satsningsområdene som ble vedtatt.

Handlingsdel

Periode: Høsten 2022

Handlingsdelen rulleres årlig med kommunens økonomiplan. Her skal strategiene realiseres i konkrete tiltak.

Foto: Børge Solem på vegne av Ørland kommune