Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument som gir føringer for kommunens plan- og utviklingsarbeid de kommende 12 årene. Den beskriver hvordan vi sammen ønsker at samfunnet skal utvikle seg og hvilke områder vi vil satse ekstra på. Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ble vedtatt i kommunestyret 26.01.2023. Les hele dokumentet ved å klikke på knappen eller se satsingsområder, mål og strategier lenger ned på siden.

Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument som gir føringer for kommunens plan- og utviklingsarbeid de kommende 12 årene. 

Den beskriver hvordan vi sammen ønsker at samfunnet skal utvikle seg og hvilke områder vi vil satse ekstra på.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ble vedtatt i kommunestyret 26.01.2023. Les hele dokumentet ved å klikke på knappen eller se satsingsområder, mål og strategier lenger ned på siden.

Satsingsområder, mål og strategier

Satsingsområder, mål og strategier

Ørland 2034 er klimanøytral

Ørland snakker sammen!

Ørland skaper livsglede!

Ørland utvikler mangfold!

Valg av hovedprinsipp, satsingsområder, mål og strategier springer ut fra en bred medvirkningsprosess, innsikt fra samlerapport for FNs bærekraftsmål og kunnskap fra oversiktsdokumenter for ulike tema. De tar tak i de mest sentrale utfordringene og mulighetene Ørland har.

Det er utarbeidet tre satsingsområder som viser hva kommunen ønsker å satse på de kommende 12 årene. Hvert av satsingsområdene består av tre mål med tilhørende strategier:
• Ørland snakker sammen!
• Ørland skaper livsglede!
• Ørland utvikler mangfold!

«Ørland 2034 er klimanøytral» er valgt som et hovedprinsipp for utvikling i kommunen. Dette målet vil stå sentralt i alt arbeidet med satsingsområdene. 

I tillegg er verdiene fra organisasjonspolitikken, bærekraftig og tillitsskapende, tatt inn som grunnlaget for videre arbeid i kommunen.

 

Hovedmål: Ørland 2034 er klimanøytral

 
Derfor skal vi (strategi)
 

A. Være en foregangskommune for hvordan en distriktskommune kan jobbe mot klimanøytralitet

B. Øke kompetansen i hele organisasjonen slik at vi kan stille ambisiøse klimakrav og ta i bruk klimagassreduserende løsninger i kommunale tjenester og prosjekt

C. Ivareta og restaurere natur som er spesielt viktig for opptak av klimagasser og for klimatilpasning

D. Samarbeide med Forsvaret, nasjonale og regionale myndigheter, forskningssamfunn, næringsliv og andre lokale aktører om kutt i klimagassutslipp og andre tiltak for å nå kommunens mål om klimanøytralitet

E. Være en motivator for grønn omstilling blant innbyggere og det lokale næringslivet gjennom formidling, kompetanseheving og forpliktende samarbeid

F. Være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi

G. Arbeide med forsyningssikkerhet og bærekraftige løsninger innenfor strømforsyning samtidig som det tas hensyn til natur- og kulturlandskap, artsmangfold og reindriftsområder

H. Sikre klimatilpasning gjennom langsiktig planlegging, med mål om å minimere økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av klimaendringer

 

Klimautfordringene er globale, men konsekvensene og håndteringen av dem må i stor grad skje lokalt. Ørland ønsker å satse sterkt på å redusere utslipp både fra kommunen som organisasjon, men også fra næringsliv og innbyggere i kommunen som geografisk enhet. Derfor skal målet om klimanøytralitet stå som et overordnet prinsipp for kommunens arbeid de neste tolv årene.

Ørland ønsker å gå foran som et godt eksempel på hvordan klimanøytralitet kan nås i en distriktskommune. Sentralt i dette arbeidet er utforsking av innovative måter å jobbe med klimanøytralitet på ut fra de rammene en kyst- og distriktskommune har. Samarbeid med næringsliv, Forsvaret og forskningsmiljøet vil være særdeles viktig. Det samme gjelder utarbeiding av et godt kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling både innenfor og utenfor kommunens organisasjon.

Satsingsområde: Ørland snakker sammen!

– Tilhørighet og fellesskap

 

Ørland skal være et samfunn for alle. Vi skal skape tilhørighet og samhold gjennom dialog, samhandling og involvering. Ørland skal være en kommune hvor alle innbyggere blir sett og opplever å være en del av fellesskapet. 

Ørland verdsetter mangfold og tar godt imot nye innbyggere. Respekt og åpenhet er grunnverdier i all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen, og i den politiske dialogen.

 

Mål 1: Ørlandsamfunnet er et inkluderende sted å bo der alle opplever fellesskap og tilhørighet

Derfor skal vi (strategi):

1A: Tilrettelegge for inkluderende møteplasser som bidrar til å skape tilhørighet og deltakelse i samfunnet

1B: Legge til rette for at alle kan delta i arbeidsliv, fritidstilbud og det sosiale livet uavhengig av forutsetninger

1C: Utvikle kultur og ordninger for å ta imot og inkludere tilflyttere i lokalsamfunnet

1D: Arbeide for likestilling og mangfold i kommuneorganisasjonen og ellers i samfunnet

 

Mål 2: Ørland er gode på å bruke de ulike ressursene i samfunnet for å møte framtidens utfordringer

Derfor skal vi (strategi):

2A: Være en pådriver for samhandling mellom kommune, frivillighet, næringsliv, innbyggere og andre aktører

2B: Styrke samarbeidet på tvers av enheter og fagfelt i kommuneorganisasjonen

2C: Være en pådriver for å videreutvikle samarbeid med
aktører utenfor kommunen

2D: Sikre innbyggerne mulighet til å påvirke saker som
berører dem

2E: Bruke og videreutvikle kompetansen vi har i samfunnet gjennom å legge til rette for kompetanseutvikling og læring hele livet

2F: Arbeide forebyggende og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med lokale aktører
for å være godt rustet til å håndtere uforutsette hendelser 

2G: Utvikle et godt sivil-militært samarbeid

 

Mål 3: Ørland er gode på å bruke de ulike ressursene i samfunnet for å møte framtidens utfordringer

Derfor skal vi (strategi):

3A: Ha gode kanaler for kommunikasjon og informasjon, med brukervennlige digitale løsninger

3B: Bidra til å synliggjøre eksisterende tilbud og aktiviteter i samfunnet

3C: Fremme dialog som er preget av åpenhet, respekt og nysgjerrighet

3D: Ha rettferdig og forutsigbar saksbehandling

3E: Sikre kommunens handlingsrom og evne til å tilby tjenester med kvalitet gjennom en robust og bærekraftig kommuneøkonomi, rekruttering og kompetanseutvikling

Satsingsområde: Ørland skaper livsglede!

– Gode oppvekstvilkår, livskvalitet og folkehelse

 

 

Barn og unge skal ha en trygg og aktiv oppvekst som gir gode vilkår for læring, mestring og
mening. De skal utvikle seg i fellesskapet, i barnehage, på skole og i fritid, med kompetente
voksne rundt seg. En god barndom legger grunnlaget for et godt liv. 

Ørland satser på folkehelse, sunne levevaner, og fremmer fellesskap og inkludering gjennom kultur, idrett og frivillighet.

Innbyggere i Ørland har gode hverdagsliv og opplever livsmestring uavhengig av alder og

forutsetninger. Eldre skal ha en trygg og god alderdom, med fremtidsrettede helsetjenester.

 

Mål 1: Alle innbyggere i Ørland kommune har gode hverdagsliv

Derfor skal vi (strategi):

1A: Tilrettelegge for gode, inkluderende og tilgjengelige nærmiljø som fremmer relasjoner og hverdagsaktivitet

1B: Arbeide for økt sysselsetting blant alle, med særlig fokus på unge og utsatte grupper

1C: Arbeide systematisk med å styrke og ivareta et rikt og mangfoldig kultur- og idrettsliv, frivillig sektor, fritids- og
aktivitetstilbudet

1D: Arbeide for likestilling og mangfold i kommuneorganisasjonen og ellers i samfunnet

1E: Servere sunn mat som er næringsrik og smaker godt i alle kommunale enheter

1F: Ha stort fokus på arbeid med psykisk helse, forebygging og tidlig innsats

1G: Sørge for at menneskerettighetene blir gjennomført på
en likestilt måte for personer med funksjonsnedsettelse
ved å implementere CRPD (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities) på alle nivåer av kommunen

 

Mål 2: Barn og unge har en trygg og aktiv oppvekst

Derfor skal vi (strategi):

2A: Gi alle barn og unge kompetanse som gir et godt grunnlag for voksenlivet gjennom tverrfaglig samarbeid

2B: Involvere foreldre som ressurs på ulike arenaer for barn og unge

2C: Sørge for at alle barn og unge har trygge voksne rundt seg som møter dem med forståelse og respekt

2D: Utvikle et variert tilbud, aktiviteter og uformelle møteplasser som er tilgjengelig for alle barn og unge

2E: Støtte initiativ fra barn og unge, og jobbe sammen med dem i saker som berører dem

2F: Tilrettelegge for at barn og unge kan ferdes trygt på skoleveg og i nærmiljøet gjennom satsing på gang- og sykkelveger for å være godt rustet til å håndtere uforutsette hendelser 

 

Mål 3: Ørland er et aldersvennlig samfunn

Derfor skal vi (strategi):

3A: Legge til rette for at eldre kan bruke kompetansen og ressursene sine i samfunnet

3B: Tilrettelegge nærmiljø, møteplasser og aktiviteter slik at de er inkluderende for eldre

3C: Videreutvikle gode helsetjenester med mål om å øke mestring og livskvalitet og forebygge funksjonsfall

3D: Satse på god bemanning og kompetanse i hjemmetjenesten slik at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem

3E: Satse på institusjonsplasser/langtidsplasser, slik at det er kapasitet og kompetanse på plass når man ikke kan bo hjemme lenger

Satsingsområde: Ørland utvikler mangfold!

– Steds- og næringsutvikling med utgangspunkt i stedets særpreg

 

 

Ørland skal ha en grende-, tettsteds- og byutvikling som styrker og bygger videre på de ulike
kvalitetene og særpreget til de ulike stedene. Utviklingen skal tilpasses behov og egnethet,
og skal ta hensyn til ulike interesser, som hensynet til klima- og naturmangfold, samfunnssikkerhet, folkehelse, tjenestetilbud og gode nærmiljø.

Ørland skal videreutvikle mangfoldig næringsliv på ulike steder i kommunen, ut ifra
næringens art. Både store og små, internasjonale og lokale bedrifter, landbruk og blå
næring skal kunne utvikle seg.

Ørland satser på kompetanseutvikling, innovasjon, produktivitet og arbeidsdeltakelse
for alle.
Ørland er stolt av sin unike natur- og kulturarv. Det er en ressurs vi skal ivareta, gjøre
tilgjengelig og vise frem.

 

Mål 1: Ørland har grende-, tettstedsog byutvikling som bygger videre på kvalitetene til de ulike stedene

Derfor skal vi (strategi):

1A: Tilrettelegge for videreutvikling av lokalsentra, møteplasser og tjenester i grender og tettsteder som bygger videre på deres kvaliteter og særegenhet

1B: Videreutvikle sentrumsfunksjoner i Bjugn og Brekstad ut i fra deres kvaliteter, slik at de to tettstedene utfyller hverandre

1C: Vektlegge estetikk og arkitektonisk kvalitet i utviklingen

1D: Utvikle et variert og attraktivt boligmarked som dekker ulike behov

1E: Legge til rette for klimavennlige transportmetoder tilpasset ulike behov i kommunen

1F: Legge til rette for boligbygging i hele kommunen

 

Mål 2: Ørland har et bærekraftig og mangfoldig næringsliv og arbeidsmarked i hele kommunen

Derfor skal vi (strategi):

2A: Videreutvikle næringer med sterkt potensiale i Ørland, som landbruk, blå næring og næringer knyttet til Forsvaret

2B: Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen og næringsaktører som støtter opp om lokal utvikling og verdiskaping

2C: Legge til rette for næringsareal ulike steder i kommunen, ut ifra næringens art

2D: Utvikle et variert tilbud, aktiviteter og uformelle møteplasser som er tilgjengelig for alle barn og unge

2E: Støtte opp under bærekraftig utvikling av nye og eksisterende næringer

2F: Bruke lokalprodusert mat fra grønn og blå næring, fortrinnsvis bærekraftig produsert når det er mulig, i alle kommunale enheter

 

Mål 3: Ørland bruker og viser frem sin unike natur- og kulturarv

Derfor skal vi (strategi):

3A: Aktivt bruke natur- og kulturarven som positive elementer i stedsutviklingen og til å bygge fellesskap og identitet og som ressurs for bærekraftig verdiskaping

3B: Ivareta og begrense nedbygging, fragmentering og forurensning av viktige kultur- og naturlandskap, samt landbruks-, friluftsliv- og reinbeiteområder

3C: Bevare naturmangfold og økosystemer gjennom kunnskaps- og kompetanseutvikling, forvaltning og formidling

3D: Utvikle kunnskap og kompetanse om kulturminner og kulturmiljø i kommunen, herunder samiske kulturminner for å styrke forvaltningen og formidlingen av vår kulturarv

3E: Det skal utarbeides en museumsstrategi for Ørland kommune for å utvikle et bedre og mer forutsigbart samarbeid med aktører som forvalter vår kulturarv og som formidler store deler av Ørland kommune sin historie

Kunnskapsgrunnlag og bakgrunnsdokumenter

Kunnskapsgrunnlag og bakgrunnsdokumenter