Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument som gir føringer for kommunens plan- og utviklingsarbeid de kommende 12 årene. Den beskriver hvordan vi sammen ønsker at samfunnet skal utvikle seg og hvilke områder vi vil satse ekstra på. Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ble vedtatt i kommunestyret 26.01.2023. Les hele dokumentet ved å klikke på knappen. Satsingsområder, mål og strategier er presentert under.

Satsingsområder, mål og strategier

Ørland 2034 er klimanøytral

Ørland snakker sammen!

Ørland skaper livsglede!

Ørland utvikler mangfold!

Valg av hovedprinsipp, satsingsområder, mål og strategier springer ut fra en bred medvirkningsprosess, innsikt fra samlerapport for FNs bærekraftsmål og kunnskap fra oversiktsdokumenter for ulike tema. De tar tak i de mest sentrale utfordringene og mulighetene Ørland har.

Det er utarbeidet tre satsingsområder som viser hva kommunen ønsker å satse på de kommende 12 årene. Hvert av satsingsområdene består av tre mål med tilhørende strategier:
• Ørland snakker sammen!
• Ørland skaper livsglede!
• Ørland utvikler mangfold!

“Ørland 2034 er klimanøytral» er valgt som et hoved-prinsipp for utvikling i kommunen. Dette målet vil stå sentralt i alt arbeidet med satsings-områdene. 

I tillegg er verdiene fra organisasjonspolitikken, bærekraftig og tillitsskapende, tatt inn som grunnlaget for videre arbeid i kommunen.

 

Derfor skal vi (strategi)

A. Være en foregangskommune for hvordan en distriktskommune kan jobbe mot klimanøytralitet

B. Øke kompetansen i hele organisasjonen slik at vi kan stille ambisiøse klimakrav og ta i bruk klimagassreduserende løsninger i kommunale tjenester og prosjekt

C. Ivareta og restaurere natur som er spesielt viktig for opptak av klimagasser og for klimatilpasning

D. Samarbeide med Forsvaret, nasjonale og regionale myndigheter, forskningssamfunn, næringsliv og andre lokale aktører om kutt i klimagassutslipp og andre tiltak for å nå kommunens mål om klimanøytralitet

E. Være en motivator for grønn omstilling blant innbyggere og det lokale næringslivet gjennom formidling, kompetanseheving og forpliktende samarbeid

F. Være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi

G. Arbeide med forsyningssikkerhet og bærekraftige løsninger innenfor strømforsyning samtidig som det tas hensyn til natur- og kulturlandskap, artsmangfold og reindriftsområder

H. Sikre klimatilpasning gjennom langsiktig planlegging, med mål om å minimere økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av klimaendringer

 

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har kommet og at bevisene for dette er uomtvistelige. Klimaendringer fører til ødeleggelser for mennesker og natur. Virkningene av disse endringene er mer omfattende enn tidligere antatt, og konsekvensene har vi ennå ikke sett omfanget av. Én ting er likevel sikkert: det haster å begrense omfanget av klimaendringene og tilpasse seg de endringene som allerede har skjedd.

Norge har forpliktet seg internasjonalt gjennom Parisavtalen til å kutte minst 50 % av klimagassutslippene innen 2030 og har som lovfestet mål å være et lavutslippssamfunn i 2050.

Klimautfordringene er globale, men konsekvensene og håndteringen av dem må i stor grad skje lokalt. Ørland ønsker å satse sterkt på å redusere utslipp både fra kommunen som organisasjon, men også fra næringsliv og innbyggere i kommunen som geografisk enhet. Derfor skal målet om klimanøytralitet stå som et overordnet prinsipp for kommunens arbeid de neste tolv årene.

Som en utpreget kyst- og distriktskommune har Ørland noen åpenbare utfordringer når det kommer til mulighetsrommet for reduksjon av klimagassutslipp. Utslipp fra Forsvaret, sjøfart og næringsliv kan neppe

kuttes helt. I tillegg er og vil kommunen være preget av spredt bosetting og næringslokalisering. Dette medfører behov for privat mobilitet også i fremtiden. På samme tid har Ørland mange muligheter, nettopp fordi vi er en kyst- og distriktskommune. For eksempel gjennom samarbeid med de mange innovative kreftene innen Forsvaret, næringslivet, landbruket og samfunnet for øvrig, samt gjennom å iverksette løsninger for energieffektivisering og naturbasert karbonfangst.

Ørland ønsker å gå foran som et godt eksempel på hvordan klimanøytralitet kan nås i en distriktskommune. Sentralt i dette arbeidet er utforsking av innovative måter å jobbe med klimanøytralitet på ut fra de rammene en kyst- og distriktskommune har. Samarbeid med næringsliv, Forsvaret og forskningsmiljøet vil være særdeles viktig. Det samme gjelder utarbeiding av et godt kunnskapsgrunnlag og kompetanseutvikling både innenfor og utenfor kommunens organisasjon.

– tilhørighet og fellesskap

Ørland skal være et samfunn for alle. Vi skal skape tilhørighet og samhold gjennom dialog, samhandling og involvering. Ørland skal være en kommune hvor alle innbyggere blir sett og opplever å være en del av fellesskapet. Ørland verdsetter mangfold og tar godt imot nye innbyggere. Respekt og åpenhet er grunnverdier i all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen, og i den politiske dialogen.

 

Satsingsområde: Ørland snakker sammen!

Mål 1: Ørlandsamfunnet er et inkluderende sted å bo der alle opplever fellesskap og tilhørighet

Derfor skal vi (strategi):

1A: Tilrettelegge for inkluderende møteplasser som bidrar til å skape tilhørighet og deltakelse i samfunnet

1B: Legge til rette for at alle kan delta i arbeidsliv, fritidstilbud og det sosiale livet uavhengig av forutsetninger

1C: Utvikle kultur og ordninger for å ta imot og inkludere
tilflyttere i lokalsamfunnet

1D: Arbeide for likestilling og mangfold i
kommuneorganisasjonen og ellers i samfunnet

 

Mål 2: Ørland er gode på å bruke de ulike ressursene i samfunnet for å møte framtidens utfordringer

2A: Være en pådriver for samhandling mellom kommune, frivillighet, næringsliv, innbyggere og andre aktører

2B: Styrke samarbeidet på tvers av enheter og fagfelt i
kommuneorganisasjonen

2C: Være en pådriver for å videreutvikle samarbeid med
aktører utenfor kommunen

2D: Sikre innbyggerne mulighet til å påvirke saker som
berører dem

2E: Bruke og videreutvikle kompetansen vi har i samfunnet
gjennom å legge til rette for kompetanseutvikling og
læring hele livet

2F: Arbeide forebyggende og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med lokale aktører
for å være godt rustet til å håndtere uforutsette
hendelser 

2G: Utvikle et godt sivil-militært samarbeid

 

 

– tilhørighet og fellesskap

Ørland skal være et samfunn for alle. Vi skal skape tilhørighet og samhold gjennom dialog, samhandling og involvering. Ørland skal være en kommune hvor alle innbyggere blir sett og opplever å være en del av fellesskapet. Ørland verdsetter mangfold og tar godt imot nye innbyggere. Respekt og åpenhet er grunnverdier i all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen, og i den politiske dialogen.

 

Satsingsområde: Ørland snakker sammen!

 

Mål 1: Ørlandsamfunnet er et inkluderende sted å bo der alle opplever fellesskap og tilhørighet

 

Derfor skal vi (strategi):

1A: Tilrettelegge for inkluderende møteplasser som bidrar til å skape tilhørighet og deltakelse i samfunnet

1B: Legge til rette for at alle kan delta i arbeidsliv, fritidstilbud og det sosiale livet uavhengig av forutsetninger

 

 

 

 

 

Accordion Content
Accordion Content