Kommunedelplan oppvekst og utdanning

Kommunedelplan for oppvekst skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel og være retningsgivende for arbeid og prioriteringer innenfor oppvekstområdet i Ørland kommune. Kommunedelplanen har et 12-årsperspektiv og skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene. 

Foto: Børge Solem på vegne av Ørland kommune