På kommunestyremøte 17. mars 2022 ble det vedtatt tre satsingsområder kommunen skal ha ekstra fokus på de kommende 12 årene. I tillegg er det to overordnede prinsipper: fokus på klima og miljø, og en bærekraftig og tillitsskapende kommuneorganisasjon. 

l løpet av våren 2022 skal det utarbeides mål og strategier tilknyttet satsingsområdene.