Folkehelseoversikt (2024 - 2028)

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Ørland kommune

I følge folkehelseloven (2012) skal kommunen ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (1).

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Dokumentet skal ligge til grunn for det langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. Statistikk som fremkommer i denne oversikten vil være et nyttig verktøy i alt av kommunalt planarbeid. Oversiktsdokumentet skal foreligge når kommunestyret starter arbeidet med kommunal planstrategi og danne grunnlag for fastsettelse av prioriteringer i kommunens folkehelsearbeid. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet. LOV 24.06.2011 nr. 29. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Innhold vist via trekkspill
Innhold vist via trekkspill
Innhold vist via trekkspill